Centrum pro lidská práva a demokratizaci

Nezávislá akademická instituce, která sleduje lidská práva v Česku i ve světě. Centrum vydává měsíční online časopis, zpracovává odborné studie, pořádá konference a zajišťuje informování o lidských právech. Přečtěte si o nás více.


Do
 20. března 2011 je možné se hlásit do jednoletého European Master in Human Rights and Democratisation (E.MA), který probíhá ve spolupráci více než čtyřiceti evropských univerzit. Studium je rozloženo do dvou semestrů, přičemž první studenti stráví v italských Benátkách (září 2011 až leden 2012) a druhý pak na jedné ze zúčastněných vysokých škol (únor až červenec 2012). Mezi ty patří mimo Masarykovy univerzity například i prestižní univerzity v Leuvenu, Utrechtu, Kodani, Grazu, Dublinu, Padově, Bilbau či Uppsale.

Bližší informace naleznete po rozkliknutí nadpisu této zprávy nebo na internetových stránkách European Master's Programme in Human Rights and Democratisation (E.MA).

Případně kontaktujte Huberta Smekala, asistenta ředitele E.MA pro Českou republiku, na e-mailové adrese hsmekal@fss.muni.cz.


Hubert Smekal a Helena Bončková z Centra pro lidská práva a demokratizaci publikovali v časopise 
Současná Evropa text "Fragmentace společných hodnot? Výjimky z Listiny základních práv Evropské unie". Článek byl publikován v posledním čísle časopisu (2/2010), který vydává Vysoká školou ekonomická v Praze.

Z textu: Tři státy - Spojené království, Polsko a posléze i Česká republika - si vyjednaly zvláštní zacházení ve vztahu k Listině základních práv Evropské unie. Sjednané výjimky vedou k logické otázce - proč se členské státy EU nedokáží shodnout ani na společném základu evropské integrace? Cílem předkládaného článku je srovnat důvody, které vedly jednotlivé země k vyjednání výjimky. Diskutován bude rovněž dopad sjednaných výjimek na evropskou integraci, přičemž se poukazuje také na právní interpretaci Protokolu, na jejímž základě může být dopad výjimek zcela zanedbatelný.

Celý text si můžete přečíst zde.


Členové Centra Ladislav Vyhnánek, Ľubomír Majerčík a Lukáš Hoder publikovali texty v českých ročenkách mezinárodního práva. Ladislav Vyhnánek společně s Lenkou Popovičovou, stážistkou v Centru, publikovali text "The Constitutional Court and Supreme Court of Czech Republic in 2008/2009 - Selected Decisions on Issues of International Law". Text vyšel v 
Czech Yearbook of International Law, kterou editovali Alexander J. Bělohlávek z VŠB-TU v Ostravě a Naděžda Rozehnalová z Právnické fakulty MU. Abstrakt článku si můžete přečíst zde.

Ľubomír Majerčík a Lukáš Hoder publikovali své texty v jiné Czech Yearbook of International Law, kterou vydala Česká společnost pro mezinárodní právo společně s českou pobočkou International Law Association.

Celý příspěvek Ľubomíra Majerčíka si můžete přečíst zde. Recenzi Lukáše Hodera pak zde.

Centrum pro lidská práva hledá stážisty

Centrum pro lidská práva a demokratizaci při Mezinárodním politologickém ústavu MU hledá stážisty z řad studentů práva a sociálních věd. Stážisté se budou podílet na pořádání konferencí, řešení grantových projektů a přípravě informačního Bulletinu v následujících oblastech:

- Mezinárodní trestní spravedlnost
- Mezinárodní politika a lidská práva
- Česká republika a lidská práva

Zájemci nechť pošlou do 14. listopadu 2010 životopis a stručné odůvodnění zájmu na adresu hoder@iips.cz. V předmětu mailu uveďte slovo "stáž" a tematickou oblast, která by vás zajímala.

 

 

Univerzitní prostředí umožňuje zapojit do činnosti Centra vysokoškolské studenty, kteří tak mohou získat příležitost rozvíjet znalosti a zkušenosti na tomto poli a lépe se tak připravit na budoucí profesi či navazující doktorské studium. Každý stážista působí v jednom ze čtyř tématických panelů, do kterých je odborná činnost Centra rozdělena.

Vyšel nový komentář k Ústavě ČR


Ladislav Vyhnánek, člen Centra pro lidská práva a demokratizaci, je jedním z autorů nového 
komentáře Ústavy České republiky, který vydalo nakladatelství Linde Praha. Součástí komentáře je přehled judikatury, který názorně ukazuje fungování ústavního systému ČR. Mezi další autory patří Vojtěch Šimíček, Radovan Suchánek, Pavel Molek, Milan Podhrázký, Jan Filip a Lenka Bahýľová.

"Ústava představuje nejen základní zákon každého státu, nýbrž také jeho základní dokument, z něhož má být seznatelné, o jaký stát se jedná, jaké cíle sleduje a jakou politiku lze od něj očekávat. Proto je důležité dobře znát nejen samotný text ústavy, nýbrž také její vnitřní logiku, propojení s celým právním řádem, principy, na nichž je založena a způsob jejího praktického naplňování. Tento komentář Ústavy se snaží čtenáři nabídnout ucelenou informaci jak o úmyslech původních otců ústavy, tak také o ústavních zvyklostech a na řadě míst nabízí alternativní pohledy na to, jak má být Ústava naplňována a respektována."

Vyšla recenze na knihu Veroniky Bílkové


Katarína Šipulová a Lenka Lakotová, stážistky Centra pro lidská práva, publikovaly v časopise Mezinárodní vztahy 3/2010 recenzi na knihu Veroniky Bílkové:
 Odpovědnost za ochranu (R2P): Nová naděje nebo staré pokrytectví? (1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, 2010, 177 stran, ISBN 978-80-87146-27-9).

"Kniha je rozdelená do troch častí: prvá sa venuje vývoju a premenám konceptu od jeho vzniku až po súčasnú podobu, druhá obsahu a povahe konceptu a záverečná časť praktickej implementácii s využitím prípadových štúdií. Autorka využila pri spracovaní R2P zaujímavú metodologickú kombináciu prístupov z oblasti práva a medzinárodných vzťahov a vychádza z konštrukto-pozitivizmu. Skúma tak R2P nielen ako vznikajúcu normu, ale i jej internalizáciu zo strany štátov pomocou procesu socializácie. Publikácia predstavuje vydarenú analýzu témy, ktorá v českom prostredí nebola doteraz spracovaná."

Centrum na ECPR Graduate Conference v Dublinu


Lukáš Hoder z Centra pro lidská práva a demokratizaci IIPS MU se zúčastnil konference Evropského konsorcia pro politický výzkum (Graduate Conference of the European Consortium for Political Research), která se na přelomu srpna a září 2010 konala v Dublinu. Akci hostila Dublin City University a kromě řádného programu obsahujícího příspěvky Ph.D. studentů z celé Evropy proběhly i přednášky mezinárodně známých odborníků (vystoupil například Mick Cox z London School of Economics). Lukáš Hoder na konferenci vystoupil s příspěvkem o teoretických konceptech dodržování mezinárodního práva státy a o problémech výzkumu témat na rozhraní sociálních věd a práva.