3. 10. 2022   Eliška Andrš

Soudcovské organizace napadly rozhodnutí o zpřístupnění fondů z Nástroje pro oživení a odolnost Polsku

Čtyři soudcovské organizace požádaly Soudní dvůr Evropské unie o zrušení rozhodnutí Rady EU o „odblokování“ fondů z Nástroje pro oživení a odolnost vůči Polsku. Fondy z Nástroje pro oživení a odolnost byly Polsku znepřístupněny kvůli jeho dlouhodobým nedostatkům v oblasti nezávislosti soudnictví.

3. 10. 2022   Ondřej Kaška

Letos proběhne mistrovství ve fotbale v Kataru – absolutní monarchii, která porušuje lidská práva pracovníků podílejících se na výstavbě sportovišť. Přípravy na sportovní událost roku trvají již přes deset let. Za tu dobu zemřely kvůli špatným pracovním podmínkám tisíce pracujících migrantů. Lidskoprávní organizace vyzývají FIFA k finanční kompenzaci. Menší část partnerů FIFA výzvu podporuje, větší ale ignoruje.

3. 10. 2022   Michaela Kučerová

V Kyrgyzstánu i nadále dochází k únosu žen za účelem nucených sňatků. Ty jsou často ospravedlňovány s poukazem na místní tradice a zvyklosti, které jsou v zemi stále silně dodržované. Mnoho unesených kyrgyzských žen se tak ocitá v situaci, ze které není úniku.

Nucené sňatky ve světě nejsou žádným novým fenoménem. Dle odhadů žije v takto uzavřeném manželství přibližně 22 milionů lidí napříč všemi kontinenty. V drtivé většině případů jsou oběťmi ženy.

3. 10. 2022   Arame Diopová

Kvůli znečištěnému ovzduší umírají v Bosně a Hercegovině ročně tisíce lidí

Lidskoprávní organizace Human Rights Watch (HRW) nedávno zdokumentovala dopady znečištěného ovzduší na zdraví obyvatel Bosny a Hercegoviny. Zejména v oblasti uhelných elektráren kvůli znečištěnému ovzduší ročně zemře přibližně 3 300 lidí. Další trpí závažnými zdravotními problémy.

3. 10. 2022   Veronika Nováková

Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady vlády pro lidská práva zasedal dne 30. května 2022. Na programu jeho jednání byla například témata jako mimořádné události ve věznicích či informace o trestní politice a koordinaci opatření ke snížení recidivy. Jedno z ústředních témat jednání tvořila i koncepce ochranného léčení, která je v ČR již poměrně dlouho předmětem různých diskusí. K jakým závěrům Výbor při svém jednání dospěl?

3. 10. 2022   Dominika Šudová

V červnu tohoto roku se Evropský soud pro lidská práva vyjádřil ke kárnému řízení v České republice. Shledal, že došlo k porušení čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, tedy práva na spravedlivý proces.  

Kárné řízení a jeho úprava 

V České republice se kárné řízení zahajuje na návrh. Ke kárnému řízení je příslušný Nejvyšší správní soud. V kárných věcech rozhoduje Nejvyšší správní soud ve speciálních senátech.

3. 10. 2022   Marie Gavendová

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Na konci srpna byl ve Sbírce zákonů vyhlášen právní předpis, který novelizuje zákon o svobodném přístupu k informacím. Hlavními změnami jsou rozšíření definice subjektů povinných poskytovat informace, výslovná úprava informační povinnosti ve vztahu k příjmům fyzických osob nebo stanovení nových důvodu pro odmítnutí žádosti.

5. 9. 2022   Michaela Stenzelová

Česká republika se v červenci tohoto roku ujala historicky druhého předsednictví v Radě Evropské unie. V roli předsedající země bude po dobu šesti měsíců určovat nejen budoucí směřování Rady, řídit její zasedání, ale také ji zastupovat na jednáních s dalšími institucemi EU a partnery. Jaké jsou priority České republiky v oblasti demokracie a lidských práv? A na jaká vyjednávání se Česká republika bude soustředit?

5. 9. 2022   Marie Gavendová

V období od února 2022 do srpna 2022 se konalo šestnáct zasedání devíti lidskoprávních výborů OSN. Například Výbor pro lidská práva se zabýval situací v Izraeli, přičemž se zaměřil obzvláště na palestinskou menšinu. Vedle toho výbory řešily i individuální stížnosti. K jakým závěrům dospěly?

5. 9. 2022   Matyáš Dvořák

Kosovské zvláštní senáty vznikly v roce 2017 a jejich posláním je soudit zločiny spáchané během války v Kosovu na přelomu tisíciletí. Po pěti letech existence zvláštních senátů byl letos vynesen první rozsudek, přičemž bude následovat odvolání. Kromě toho probíhají před senáty případy další, přičemž ve dvou z nich došlo v uplynulých měsících k významným posunům.