3. 10. 2022   Veronika Nováková

Výbor proti mučení a jinému nelidskému, krutému, ponižujícímu zacházení a trestání Rady vlády pro lidská práva zasedal dne 30. května 2022. Na programu jeho jednání byla například témata jako mimořádné události ve věznicích či informace o trestní politice a koordinaci opatření ke snížení recidivy. Jedno z ústředních témat jednání tvořila i koncepce ochranného léčení, která je v ČR již poměrně dlouho předmětem různých diskusí. K jakým závěrům Výbor při svém jednání dospěl?

3. 10. 2022   Dominika Šudová

V červnu tohoto roku se Evropský soud pro lidská práva vyjádřil ke kárnému řízení v České republice. Shledal, že došlo k porušení čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, tedy práva na spravedlivý proces.  

Kárné řízení a jeho úprava 

V České republice se kárné řízení zahajuje na návrh. Ke kárnému řízení je příslušný Nejvyšší správní soud. V kárných věcech rozhoduje Nejvyšší správní soud ve speciálních senátech.

3. 10. 2022   Marie Gavendová

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Na konci srpna byl ve Sbírce zákonů vyhlášen právní předpis, který novelizuje zákon o svobodném přístupu k informacím. Hlavními změnami jsou rozšíření definice subjektů povinných poskytovat informace, výslovná úprava informační povinnosti ve vztahu k příjmům fyzických osob nebo stanovení nových důvodu pro odmítnutí žádosti.

5. 9. 2022   Michaela Stenzelová

Česká republika se v červenci tohoto roku ujala historicky druhého předsednictví v Radě Evropské unie. V roli předsedající země bude po dobu šesti měsíců určovat nejen budoucí směřování Rady, řídit její zasedání, ale také ji zastupovat na jednáních s dalšími institucemi EU a partnery. Jaké jsou priority České republiky v oblasti demokracie a lidských práv? A na jaká vyjednávání se Česká republika bude soustředit?

5. 9. 2022   Marie Gavendová

V období od února 2022 do srpna 2022 se konalo šestnáct zasedání devíti lidskoprávních výborů OSN. Například Výbor pro lidská práva se zabýval situací v Izraeli, přičemž se zaměřil obzvláště na palestinskou menšinu. Vedle toho výbory řešily i individuální stížnosti. K jakým závěrům dospěly?

5. 9. 2022   Matyáš Dvořák

Kosovské zvláštní senáty vznikly v roce 2017 a jejich posláním je soudit zločiny spáchané během války v Kosovu na přelomu tisíciletí. Po pěti letech existence zvláštních senátů byl letos vynesen první rozsudek, přičemž bude následovat odvolání. Kromě toho probíhají před senáty případy další, přičemž ve dvou z nich došlo v uplynulých měsících k významným posunům.

5. 9. 2022   Adam Crhák

Totalitní režim tzv. Rudých Khmerů v Kambodži mezi lety 1975 a 1979 si vyžádal 1,5 – 2 miliony obětí. Příslušníci národnostních, etnických a náboženských menšin, ale i jiné osoby nevyhovující komunistickému režimu byli vězněni, mučeni a hromadně vražděni v rámci státní politiky genocidy.

5. 9. 2022   Dagmar Matúšů

Ukrajinský soud snížil trest prvnímu odsouzenému ruskému vojákovi

Odvolací soud v Kyjevě snížil na konci července 2022 trest jednadvacetiletému ruskému vojákovi, který byl jako vůbec první od únorové invaze Ruské federace na Ukrajinu odsouzen ukrajinskými soudy za válečné zločiny (více viz Bulletin červen 2022, s. 13). Za zabití neozbrojeného civilisty si tak místo doživotí odpyká ve vězení 15 let.

5. 9. 2022   Anna Kačmaříková

Ačkoli se problému násilí na ženách v posledních letech dostává stále více pozornosti, nově zaváděná regulace stále cílí primárně na ochranu proti fyzickým útokům. Jak je tomu ale v případech, kdy žena trpí důsledkem psychického nátlaku? Podle zprávy Evropského institutu pro rovnost žen a mužů (EIGE) v této oblasti existuje velký prostor pro zlepšení.

5. 9. 2022   Jana Vidláková

Evropský parlament v červenci 2022 přijal na plenárním zasedání usnesení, ve kterém vyzval členské státy k zakotvení práva na bezpečný a legální potrat do Listiny základních práv Evropské unie. Zareagoval tím na kontroverzní rozhodnutí Nejvyššího soudu USA z června 2022, které umožnilo státům v zemi zakázat interrupce v jakékoliv fázi těhotenství ženy.