20. 4. 2024   Adéla Čapková

Mezinárodní soudní dvůr vydal koncem ledna 2024 rozhodnutí, ve kterém zamítl většinu obvinění Ruska ze strany Ukrajiny ohledně financování terorismu a rasové diskriminace, jichž se na území Ukrajiny mělo Rusko od roku 2014 dopouštět. Uznal však, že Rusko nedostatečně vyšetřilo teroristické činy proti Ukrajině, i že se částečně dopustilo diskriminace menšin na Krymu.

18. 4. 2024   Barbora Headlandová

Ústavní soud koncem ledna zveřejnil nález týkající se odškodnění za újmu vzniklou v důsledku výkonu vazby. V nálezu konstatoval, že výše odškodnění a ztížení společenského uplatnění musí skutečně odrážet újmu, kterou poškozený utrpěl. Zdůraznil také, že tento princip je zakotven již v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

13. 4. 2024   Sára Aiblová

Soudní dvůr Evropské unie v lednovém průlomovém rozsudku ve věci C-621/21 Ženy, které jsou oběťmi domácího násilí konstatoval, že ženy, které čelí v zemi původu fyzickému či psychickému násilí, splňují kritéria určité společenské vrstvy” ve smyslu čl. 10 odst. 1 písm. d) kvalifikační směrnice. Žadatelky o mezinárodní ochranu mají díky tomu nárok na postavení uprchlíka nebo status doplňkové ochrany.

31. 5. 2023   Karolína Vejmolová

Bývalý ministr vnitra ČSSR Vratislav Vajnar čelí obžalobě za zneužití pravomoci úřední osoby. Jelikož je tento zločin klasifikován jako zvlášť závažný, může soud Vajnarovi uložit trest odnětí svobody až na deset let.

31. 5. 2023   Jakub Dubják

Nejvyšší správní soud koncem února tohoto roku zrušil část rozsudku Městského soudu v Praze, která se týkala emisí skleníkových plynů. Podle NSS není přílišná proaktivita ze strany soudů v současné situaci vhodná. V České republice doposud nebyl přijat speciální klimatický zákon. 

31. 5. 2023   Radek Tesař

Genderová rovnost je stále vzdálenější. OSN tento cíl odsouvá o 300 let.” I tato slova zazněla v projevu generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese při příležitosti 67. zasedání Komise pro postavení žen. Zástupce OSN varoval před zhoršujícím se stavem práv žen ve světě a připomněl závěry zprávy OSN o rovnosti mužů a žen zveřejněné v září minulého roku.

31. 5. 2023   Le Minh Tam

Mnoho společností informuje o postupném snižování produkce skleníkových plynů a záměru stát se  klimaticky neutrální. Řada z nich ovšem neuvádí všechny skutečnosti anebo pro snižování emisí činí mnohem méně než ve skutečnosti tvrdí. Vědci, neziskové organizace a další instituce proto společnosti vyzývají k úpravě svých plánů tak, aby své sliby skutečně mohly naplnit.

31. 5. 2023   Daniela Maiettová

V únoru vydal Evropský soud pro lidská práva rozsudek v kauze francouzského televizního kanálu C8 proti Francii. V něm rozhodl, že uložením sankcí kanálu vysílajícímu kontroverzní obsah nebylo porušeno právo na svobodu projevu.

31. 5. 2023   Jaromír Chroustovský

Soudní dvůr EU rozhodl, že praxe bulharského specializovaného trestního soudu, podle které soud povoluje orgánům činným v trestním řízení pořizování a uchovávání odposlechů telefonních hovorů, není v rozporu s právem EU. Upřesnil tak jeden z požadavků, které judikatura Soudního dvora EU klade na přístup příslušných vnitrostátních orgánů k uchovávaným údajům, na které dopadá Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích, tzv. ePrivacy Directive.

31. 5. 2023   Roman Tocháček

Po téměř dvou dekádách byli z vojenského vězení zřízeného na americké námořní základně v zátoce Guantánamo na Kubě propuštěni dva bratři, aniž by proti nim po celou dobu jejich věznění bylo vzneseno jakékoliv formální obvinění. Případů, které se vymykají standardům spravedlivého řízení, je zde však celá řada.